Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

Main Slider

มนุษย์ต้องรับผิดชอบความอยากของตัวเอง...

6:31 AM 0

มนุษย์ต้องรับผิดชอบความอยากของตัวเอง... "ครูบาอาจารย์ที่เราชอบที่สุดคือพระพุทธเจ้า เราชอบวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ชอบเรืองศี...

มองไม่เห็นความจริง ผู้ชายไม่รู้ว่าด้านล่างมีงู ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายถูกหินทับอยู่

4:15 AM 0

มองไม่เห็นความจริง ผู้ชายไม่รู้ว่าด้านล่างมีงู ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายถูกหินทับอยู่ ผู้ชายไม่รู้ว่าด้านล่างมีงู ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู...

ความฝันกับความจริงห่างกันแค่หลับกับตื่น

11:44 PM 0

ความฝันกับความจริงห่างกันแค่หลับกับตื่น วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อพบว่า สิ่งที่หวังเป็นแค่ฝันหวานต อนนอนหลับ ฉันเลือกจบ...

ผู้ที่เกิดมาในโลกจำต้องตายทุกคน ผู้ทำกรรมอันใดไว้ ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปจะติดตามตัวไปสู่ปรโลก

9:11 PM 0

ผู้ที่เกิดมาในโลกจำต้องตายทุกคน ผู้ทำกรรมอันใดไว้  ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาป จะติดตามตัวไปสู่ปรโลก “ผู้ที่เกิดมาในโลกจำต้องตายทุกคน ผู้ท...

ฟังธรรมอย่างไรให้ได้บุญ

8:48 PM 3

ฟังธรรมอย่างไรให้ได้บุญ  พุทธพจน์เตือนใจ การเป็นนัก ฟังธรรม ที่ดีนั้น เราจะต้องไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมที่พระเทศน์ว่าง่ายไป ฟังบ่อยแ...

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย”

1:27 AM 2

“สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ คนมีบุญมีปัญญา กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำความดีก่อนใคร จึงได้สมบัติใหญ่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน...

เมื่อพระตถาคตยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะว่ามีจิตเลื่อมใส

12:44 AM 2

“เมื่อพระตถาคตยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมี จิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะว่ามี จิตเ...

เวลาชีวิตเหลืออีกสักกี่วัน? วัดดังทำตารางสำรวจเวลาชีวิต ติดรอบวัดเตือนสติ

9:31 PM 0

เวลาชีวิตเหลืออีกสักกี่วัน? วัดดังทำตารางสำรวจเวลาชีวิต ติดรอบวัดเตือนสติ อ่านต่อคลิก  www.one31.net/news/detail/3987 พระมหาวิษณุ ...

Powered by Blogger.